Health7Day     เฮลท์ เซเว่นเดย   สุขภาพดี  7 วัน   โยคะ พิลาทิส  เครื่องดื่ม อาหาร สินค้าเพื่อสุขภาพ

       โยคะเด็กเล็ก และ โยคะเด็กวัยรุ่น  ช่วยยืดความสูง  ปรับหลังห่อ ไหล่ห่อ  กระดูกหลังเอียง ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นไม่ต้องพึ่งยา
โยคะสำหรับเด็ก  สอนโดยครูเฉพาะทางด้านเด็ก และมีประสบการณ์สอน 
ประโยชน์ ที่เด็กได้รับ 
ด้านสุขภาพ ร่างกาย และภาวะอารมณ์ สมาธิ

ด้านสุขภาพ
ปรับสมดุลระบบเลือด น้ำเหลือง ฮอรโมน เพิ่มออกซิเจนในเลือด ปรับสม